تاریخچه و معرفی مسیرهای دیواره علم کوه

تاریخچه و معرفی مسیرهای دیواره علم کوه  همراه با کروکی مسیر هاری روست، فرانسه و ۵۲ لهستان قله علم کوه در مجموعه قلل تخت سلیمان با ارتفاع ۴۸۵۰ دارای بیشترین ارتفاع بوده... ادامه مطلب »