🔴پیش بینی جوی روزهای پنجشنبه و جمعه ( ٢۶ و ٢٧ خرداد)

☑️جوي غالبا پايدار در اكثر مناطق كشور(آسماني آفتابي طي روز و افزايش اشعه فرابنفش براي ساعات مياني روز) ...

مشاهده کامل خبر