🔴پیش بینی جوی روزهای پنجشنبه و جمعه( ١٩ و ٢٠ خرداد)

🔴پیش بینی جوی روزهای پنجشنبه و جمعه( ١٩ و ٢٠ خرداد) …