گزارشی از بازآموزی مدرسی نجات فنی / ۷ الی ۹ خرداد ۱۴۰۱ در مجتمع کوهستانی پلور

دوره باز آموزی مدرسان نجات فنی در تاریخ ۷ الی ۹ خرداد ۱۴۰۱ در مجتمع کوهستانی پلور برگزار گردید...

مشاهده کامل خبر