کارگاه «پرسش و پاسخ روان شناختی در ورزش» / ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

مرکز روان شناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک در تاریخ دوشنبه ۳۰خردادکارگاهی با عنوان ...

مشاهده کامل خبر