پاسداشت هفته «صرفه‌جویی در مصرف آب» / اول تا هفتم تیر ماه

«صرفه‌جویی در مصرف آب و اسراف نکردن آن ، بهترین راه برای سپاس از خالق یکتاست» ...

مشاهده کامل خبر