فراخوان اردوی استعدادیابی کمیته هیمالیانوردی

پیرو برنامه‌های آموزشی سال 1400 و برنامه‌ریزی های صورت گرفته توسط کمیته هیمالیانوردی فدراسیون، ...

مشاهده کامل خبر