دوره تربیت مربی بدنساز خصوصی (ویژه آقایان)

مرکز سنجش و توسعه قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی المپیک در نظر دارد ...

مشاهده کامل خبر