توافق نامه بورسیه ورزشکاران ایرانی برای بازیهای المپیک ٢٠٢۴ پاریس امضاء شد

٨ ورزشکار ، از ١٥ ورزشکار کشورمان توافق نامه بورسیه خود برای بازیهای المپیک ٢٠٢٤ پاریس را امضاء کردند...

مشاهده کامل خبر