تسیلت به جناب آقای «میرعطا سیدحقیقی» از اعضای سابق تیم های ملی امید

با عرض تأسف و تأثر؛ باخبر شدیم جناب آقای «میرعطا سیدحقیقی» از اعضای اسبق تیم امید در غم فقدان همسر ارجمندشان ...

مشاهده کامل خبر