مشخصات مسیرها و موقعیت جشنواره بین المللی سنگنوردی «اردکان» یزد

در راستای برگزاری جشنواره بین المللی سنگنوردی در اردکان یزد تعداد ۳۷ مسیر سنگنوردی با ...

مشاهده کامل خبر