برگزاری جلسه کارگروه ملی غارشناسی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ جلسه کارگروه ملی غارشناسی در محل سازمان محیط زیست در پارک پردیسان ...

مشاهده کامل خبر