دو انتصاب در کمیته مسابقات و لیگ

«پیام رحمان ستایش» به سمت مسئول بخش مسابقات یخنوردی و درای تولینگ و آقای «مجید دلنوا» به سمت مسئول بخش مسابقات دوی کوهستان کمیته مسابقات و لیگ ...

مشاهده کامل خبر