انتصاب مسئولین جدید بخش های مختلف کمیته «آموزش» فدراسیون

جلسه ماهیانه مسئولین کمیته «آموزش» فدراسیون، از ساعت 15 روز یکشنبه 21 فروردین 1401 در محل اتاق جلسات فدراسیون برگزار شد و ...

مشاهده کامل خبر