فهرستی به اختصار از مسابقات اجرا شده در سال ۱۴۰۰

کمیته مسابقات و لیگ، فهرستی به اختصار از مسابقات اجرا شده در سال 1400 را به شرح جدول بالا منتشر کرد...

مشاهده کامل خبر