برگزاری مراسم درختکاری کمیته ملی المپیک با حضور مسئولین و ورزشکاران

مراسم درختکاری توسط کمسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک برگزار شد...

مشاهده کامل خبر