برگزاری دوره مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما

دوره مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۰ به میزبانی هیئت استان یزد ...

مشاهده کامل خبر