شیوه نامه آموزشی تربیت مربی راهنمای صعودهای ورزشی

در راستای افزایش توانمندی مربیان صعودهای ورزشی کمیته مربوطه درصدد است نسبت به تدوین و برگزاری ...

مشاهده کامل خبر