تسلیت به جناب آقای «مجتبی نورمحمدی» رئیس بخش برف و یخ کمیته آموزش فدراسیون

با عرض تأسف و تأثر؛ باخبر شدیم جناب آقای «مجتبی نورمحمدی» رئیس بخش برف و یخ کمیته آموزش فدراسیون، در غم فقدان پدر ارجمندشان ...

مشاهده کامل خبر