برگزاری مسابقات انتخابی تیم دوی کوهستان استان خوزستان

برگزاری مسابقات انتخابی تیم دوی کوهستان استان خوزستان / ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۰