برگزاری اردوی دوم (نهایی و تکمیلی) ارزیابی متقاضیان مستقل دریافت مجوز شورای برون مرزی

برگزاری اردوی دوم (نهایی و تکمیلی) ارزیابی متقاضیان مستقل دریافت مجوز شورای برون مرزی ...

مشاهده کامل خبر