اساسنامه اتحادیه باشگاه‌های ورزشی

عطف به بخشنامه شماره 8137/3/د مورخ 14/04/1400 معاونت محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان،...

مشاهده کامل خبر