مشارکت چشم‌گیر کشورها در جایزه حفظ محیط کوهستان ۲۰۲۱

بیش از ۲۵ پروژه عملیاتی از ۲۷ کشور برای جایزه حفظ محیط کوهستان ...

مشاهده کامل خبر