ارج نهادن به رکورددار چندین سال ماده سرعت جهان؛ «رضا علیپور»

مشاهده کامل خبر