پیش بینی جوی مناطق کوهستانی ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه ( ٢و ٣ اردیبهشت ٩٩)

پیش بینی جوی مناطق کوهستانی ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه ( ٢و ٣ اردیبهشت ٩٩) …