برگزاری دوره مدرسی «نجات در برف»

دوره مدرسی «نجات در برف» در ستاد مدیریت بحران تهران واقع در «گلابدره» در حال برگزاری می باشد ...

مشاهده کامل خبر