کارگاه آموزشی گزارش نویسی و ارزیابی خطر توسط هیئت استان هرمزگان