دوره هماهنگی و بازآموزی میان دوره‌ای داوران درجه ۱، ۲ و ۳ صعودهای ورزشی (غیر متمرکز) مردان و زنان – بهمن ۱۳۹۹

دوره هماهنگی و بازآموزی میان دوره‌ای داوران درجه 1، 2 و 3 صعودهای ورزشی (غیر متمرکز) مردان و زنان - بهمن 1399

مشاهده کامل خبر