تحویل زمین جهت احداث و انتقال سالن سنگنوردی زنده یاد محمد داودی

مراسم تحویل زمین جهت احداث و انتقال سالن سنگنوردی زنده یاد محمد داودی در ورزشگاه کبکانیان تهران ....

مشاهده کامل خبر