برگزاری نشست بررسی شرح وظایف نهادهای مرتبط با حوزه کوهستان در شهرداری منطقه یک شهرداری

برگزاری نشست بررسی شرح وظایف نهادهای مرتبط با حوزه کوهستان در شهرداری منطقه یک شهرداری..

مشاهده کامل خبر