برگزاری دوره بلد محلی و امدادگر محلی یادبود زنده یاد «مرتضی نادی»