برگزاری جلسه کمیته آموزش / شنبه ۲۰ دی ماه

جلسه کمیته آموزش عصرروز شنبه ۲۰ دی ماه با حضور مقدم دبیر فدراسیون و آقایان جدائیان و آقاسیدی رئیس و دبیر کمیته آموزش و ...

مشاهده کامل خبر