تبریک به خانم دکتر «سمانه نگاه» جهت کسب عنوان پژوهشگر برتر سازمان هواشناسی کشور در سال ١٣٩٩

تبریک به خانم دکتر «سمانه نگاه» جهت کسب عنوان پژوهشگر برتر سازمان هواشناسی کشور در سال ١٣٩٩ ...

مشاهده کامل خبر