ارتقاء درجه طراحی «آرتیمس فرشاد یگانه»

براساس ایمیل دریافتی از مدیر ورزشی فدراسیون جهانی سنگنوردی آرتیمس فرشاد یگانه رئیس بخش طراحی ...

مشاهده کامل خبر