برگزاری مجمع انتخابی هیئت استان «اردبیل» / «مهدی پهلوانی» انتخاب شد

برگزاری مجمع انتخابی هیئت استان «اردبیل» / «مهدی پهلوانی» انتخاب شد ...

مشاهده کامل خبر