برگزاری جلسه ستاد ایمنی ارتفاعات شمال تهران

روز دوشنبه مورخ 28 آبان 99 جلسه کمیسیون ایمنی ارتفاعات شمالی تهران با حضور آقایان ...

مشاهده کامل خبر