ساخت و نصب دیواره های سنگنوردی در سال ۱۳۹۸ از منابع عمرانی فدراسیون

شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی در سال 1398 از منابع این فدراسیون اقدام به ساخت 5 ...

مشاهده کامل خبر