آغاز دوره داوری درجه ۳ صعودهای ورزشی

کمیته صعودهای ورزشی فدراسیون در راستای توسعه همه جانبه کمی و کیفی صعود های ورزشی در سراسر کشور و تامین کادر اجرایی مسابقات

مشاهده کامل خبر