قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی دوره طراحی و داوری درجه ۲ و ۳ دوی کوهستان (اسکای رانینگ) ـ ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ـ تهران ـ البرز مرکزی

قابل توجه...

مشاهده کامل خبر