طرح درس «نقشه خوانی و کار با قطب نما»

طرح درس «نقشه خوانی و کار با قطب نما» / کمیته آموزش / بخش ناوبری/ تابستان 99 ...

مشاهده کامل خبر