شیوه نامه «مسیر سبز کوهستان»

شیوه نامه پیوست به منظور کاهش تاثیر ترددد کوهنوردان بر مسیرهای کوهستانی تدوین گردیده و شامل ...

مشاهده کامل خبر