بازدید بخشدار محترم لاریجان و شورای «پلور» از قرارگاه و سایت فدراسیون

بازدید مهندس «حیدری» بخشدار محترم لاریجان و شورای محترم «پلور» از قرارگاه و سایت فدراسیون در پلور ...

مشاهده کامل خبر