اطلاعیه / تغییر برنامه بازآموزی مدرسان مبانی جستجو در کوهستان

پیرو بخشنامه مورخ 01/05/1399 مبنی بر برگزاری دوره بازآموزی مدرسان مبانی جستجو در کوهستان، بنا ...

مشاهده کامل خبر