پویش مجازی یخنوردان

به منظور افزایش روحیه ورزشکاران این رشته این کمیسیون در نظر دارد پویشی مجازی ...

مشاهده کامل خبر