تقدیر از ۶ فدراسیون برتر فعال در امر محیط زیست با حضور دکتر صالحی امیری

کمیسیون محیط زیست برگزار کرد؛تقدیر از 6 فدراسیون برتر فعال در امر محیط زیست با حضور دکتر صالحی امیری ...

مشاهده کامل خبر