برگزاری جلسه بررسی مسائل مربوط به مسائل آموزشی در بخش هواشناسی

- مسائل: رفع اشکالات جزوه و طرح درس هواشناسی - برنامه ریزی برای بازآموزی مدرسان هواشناسی ...

مشاهده کامل خبر