اطلاعیه / مهلت برگزاری دوره های برف

بنا بر اعلام بخش برف و یخ کمیته آموزش و جمع بندی توسط کمیته‌ی مذکور؛ به اطلاع تمام برگزار کنندگان ...

مشاهده کامل خبر