لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی کوهپیمایی همگانی

به پیوست شیوه نامه آموزش کوهپیمایی همگانی جهت بهره برداری ارسال می‌شود، بدیهی است ...

مشاهده کامل خبر