برگزاری اول جلسه کمیته پزشکی فدراسیون در سال جدید / ۹ اردیبهشت

اولین جلسه کمیته پزشکی فدراسیون در سال جدید در محل فدراسیون و در تاریخ 9 اردیبهشت ماه برگزار شد...

مشاهده کامل خبر