قدردانی کمیته صعودهای ورزشی از حضور فعال و زحمات مسئولین، عوامل اجرایی و دست اندرکاران محترم در برگزاری هفتمین دوره هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه ۳ و ۲ صعودهای ورزشی / شیراز ـ بهمن ۱۳۹۸

مشاهده کامل خبر